Webhosting pakketten Webhosting pakketten Webhosting pakketten Datacenter Webdesign

Webhosting pakketten

I-SyS Web bied meerdere pakketten aan voor zowel (beginnende) kleinbedrijven, ZZP-ers, grotere bedrijven als ook particulieren.

Webhosting pakketten

Er zijn per doelgroep drie opslagruimten van de webruimte in pakketten te kiezen. Elk pakket is ingericht op de doelgroep en bied derhalve ook de juiste mogelijkheden.

Webhosting pakketten

De grootste pakketten bieden dan ook de grootste opslag, en bandbreedte en hebben ook meeste MySQL database mogelijkheden.

Datacenter

Onze servers zijn ondergebracht bij Trafego te Steenbergen. Trafego streeft om een hosting dienstverlening aan te bieden met fanatieke support en een zeer hoge uptime.

Webdesign

Ook is het mogelijk uw websites door I-SyS Web op te laten maken, of templates te laten maken die u dan kun gebruiken voor uw website.

PreviousNext

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: DEFINITIES

1.1
Account: de klantnaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van I-SyS Web.
1.2
Email adres: een op naam van de klant gestelde adrescode voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet.
1.3
Klant: de partij die met I-SyS Web een overeenkomst heeft gesloten.
1.4
Handleiding: software en klantdocumentatie die I-SyS Web gedurende de overeenkomst aan de klant beschikbaar stelt ten behoeve van toegang tot het systeem en het internet.
1.5
Homepage: een op naam van de klant gestelde internetpagina ofwel een titel- en introductiepagina van een website op het internet.
1.6
Log-in procedure: de procedure voorgeschreven door I-SyS Web teneinde de klant in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het systeem en het internet.
1.7
Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
1.8
Overeenkomst: de overeenkomst tussen I-SyS Web en een klant op grond waarvan I-SyS Web diensten ten behoeve van de klant verricht.
1.9
Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee I-SyS Web de klant toegang tot het internet verleent.
1.10
Website: een of meerdere geïntregreerde internetpagina’s, voorafgegaan door een homepage
1.11
I-SyS Web Diensten: de diensten of opdrachten die door I-SyS Web ten behoeve van klanten worden verricht.

Artikel 2: ALGEMEEN

2.1
Deze leveringsvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen I-SyS Web en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.
2.2
Alle door I-SyS Web gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat I-SyS Web een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst of aanvraag/machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant I-SyS Web diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door I-SyS Web mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is I-SyS Web gehouden al hetgeen I-SyS Web reeds heeft ontvangen aan de klant terug te betalen. I-SyS Web kan een aspirant-klant om haar moverende redenen weigeren.
2.3
I-SyS Web is te allen tijde gerechtigd deze leveringsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 11.2 van kracht. Indien de klant niet instemt met de wijzigingen heeft de klant, in afwijking van art. 9.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

Artikel 3: VERPLICHTINGEN VAN I-SyS Web

3.1
I-SyS Web spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:
 • Het verlenen van aansluiting op het systeem aan de klant voor de in de overeenkomst bepaalde I-SyS Web dienst(en);
 • Het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden;
 • De beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.
3.2
I-SyS Web kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat ten alle tijden gebruik gemaakt kan worden van de I-SyS Web diensten
3.3
I-SyS Web onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij I-SyS Web hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2 tot en met 4.4 van deze leveringsvoorwaarden.

Artikel 4: VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

4.1
De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt I-SyS Web zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.
4.2
De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma’s -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks I-SyS Web, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma’s op te starten indien er een directe, door I-SyS Web toegestane verbinding met het systeem bestaat.
4.3
Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze leveringsvoorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
 • Spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
 • Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • Het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie; seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 • Hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.
4.4
Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij I-SyS Web hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.
4.5
De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.
4.6
De klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is I-SyS Web bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de I-SyS Web diensten informatie te verwijderen.
4.7
De klant geeft bij deze toestemming aan I-SyS Web zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van I-SyS Web welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor I-SyS Web en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij I-SyS Web hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Artikel 5: AANSPRAKELIJKHEID

5.1
I-SyS Web is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van I-SyS Web. Met name is I-SyS Web niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het internet, de “Millenniumproblematiek” bij I-SyS Web of derden, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de klant, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in log-in procedure, account en e-mailadres.
5.2
De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze leveringsvoorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor I-SyS Web voortvloeiende schade.
5.3
De klant vrijwaart I-SyS Web tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant van de account, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze leveringsvoorwaarden.
5.4
I-SyS Web is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.5. Bovendien is I-SyS Web in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de klant jegens I-SyS Web ontstaat.
5.5
I-SyS Web zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een (1) en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan het I-SyS Web opgedragen taak mag worden verwacht.
5.6
De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan I-SyS Web ter beschikking gestelde gegevens. I-SyS Web is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.
5.7
De aansprakelijkheid van I-SyS Web voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
5.8
Buiten de in artikel 4 en 5 genoemde gevallen rust op I-SyS Web geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 4 en 5 genoemde maxima komen te vervallen, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van I-SyS Web.
5.9
Opdrachtgever vrijwaart I-SyS Web voor alle aanspraken van derden wegens producten aansprakelijkheid a.g.v een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door I-SyS Web geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
5.10
De overeenkomst tussen Opdrachtgever en I-SyS Web worden beheerst door Nederlands recht. De geschillen welke tussen Opdrachtgever en I-SyS Web mochten ontstaan naar aanleiding van een door Opdrachtgever met I-SyS Web gesloten overeenkomst, dan wel n.a.v. nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.

Artikel 6: I-SyS Web DIENSTEN

6.1
I-SyS Web verleent voor toegang tot het systeem en het internet aan de klant een nietexclusief en niet-overdraagbaar recht om het systeem en de handleiding voor de duur van de overeenkomst te gebruiken. Het is de klant niet toegestaan de handleiding te kopiëren anders dan noodzakelijk voor normaal, eigen gebruik en back-up doeleinden. Bij het maken van kopiën zal de klant alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst, ongewijzigd in stand laten.
6.2
I-SyS Web verzorgt in opdracht van klanten tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij de Stichting Domeinregistratie of Internic. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de klant en I-SyS Web aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.
6.3
I-SyS Web biedt klanten de mogelijkheid een homepage te openen. I-SyS Web stelt hiertoe beperkte schrijfruimte beschikbaar. Bij exploitatie van een commerciële homepage of website, ter discretie van I-SyS Web te bepalen, zijn daarvoor vastgestelde additionele vergoedingen verschuldigd. Indien I-SyS Web in opdracht van een klant een homepage of website ontwerpt, berusten alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van die homepage of website bij I-SyS Web tenzij anders overeengekomen.
6.4
I-SyS Web is gerechtigd de klant de toegang tot het systeem te ontzeggen of te beperken, indien een klant in een kalendermaand de in de overeenkomst overeengekomen hoeveelheid (gratis) dataverkeer overschrijdt. De klant is gehouden aan I-SyS Web de redelijke kosten ter grootte van die overschrijding te betalen. I-SyS Web zal een ontzegging of beperking eerst vijf (5) dagen nadat de klant hiervan door I-SyS Web op de hoogte is gesteld, effectueren. I-SyS Web is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als gevolg van een ontzegging of beperking. De administratie van I-SyS Web levert voor partijen bindend bewijs op ter zake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 7: KLACHTEN

7.1
I-SyS Web spant zich in klachten omtrent de I-SyS Web diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de I-SyS Web diensten te komen. I-SyS Web is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden.
7.2
Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de klant onverlet.

Artikel 8: BEHEER VAN HET SYSTEEM

8.1
I-SyS Web is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door I-SyS Web te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens I-SyS Web ontstaat.
8.2
I-SyS Web is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure, in het account en in de e-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens I-SyS Web ontstaat. I-SyS Web zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Artikel 9: DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

9.1
De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met een zelfde termijn verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opze termijn van 3 maanden tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging is alleen mogelijk per aangetekend schrijven, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop I-SyS Web de opzegging ontvangt.

Artikel 10: ONTBINDING

10.1
Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met I-SyS Web gesloten overeenkomst of deze leveringsvoorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens I-SyS Web te voldoen, is I-SyS Web gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen I-SyS Web dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat I-SyS Web tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan I-SyS Web verder toekomende rechten.
10.2
I-SyS Web is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de I-SyS Web diensten te staken indien de klant:
 • Aan I-SyS Web valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven;
 • Nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;
 • De overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
 • In strijd handelt met artikel 4.1 tot en met 4.5;
 • De klant in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;
 • De klant surseance van betaling heeft aangevraagd;
 • De klant onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.

Artikel 11: PRIJZEN

11.1
De klant is afhankelijk van de te leveren I-SyS Web dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld.
Bij Inclusief BTW vermelde prijzen zijn ook de Exclusief BTW prijzen vermeld.
11.2
I-SyS Web is ten alle tijden gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat zij van kracht worden bekendg maakt op de website van I-SyS Web. De klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van art.9.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

Artikel 12: BETALING

12.1
De aan I-SyS Web verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na factuurdatum het verschuldigde te betalen, ongeacht de betalingsvoorwaarden van de te betalende instantie of persoon.
12.2
Incasso betalingen die niet geincasseerd kunnen worden door een te laag saldo, verkeeerde Bank/Giro nummer en/of geblokkerde bank/Giro rekening zullen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum moeten worden voldaan door de klant d.m.v een overboeking.
12.3
Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn geschied, zal deze verhoogt worden met administratiekosten.

Artikel 13: OVERMACHT

13.1
Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan I-SyS Web niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.
13.2
I-SyS Web heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat I-SyS Web haar verbintenis had moeten nakomen.
13.3
Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van I-SyS Web opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door I-SyS Web niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schad vergoeding ontstaat.

Artikel 14: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1
Op elke overeenkomst tussen I-SyS Web en de klant is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Groningen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voor vloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen I-SyS Web en de klant.
14.2
Indien de klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van art. 14.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat I-SyS Web een beroep op art. 14.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
14.3
Indien een of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.Contact gegevens:

I-SyS Web
T.a.v. R. Steuper
Napjusstraat 51
8602 BB Sneek
Tel.: +31 515 434 939
Fax: +31 515 434 472
Mobiel: +31 638 318 345

Read more

Neem gerust contact met ons op.

I-SyS Web
Napjusstraat 51
8602 BB Sneek
Mob.: 0638 318 345
Tel.: 0515 434 696
Fax: 0515 434 472
KvK: 01105697


Openingstijden
Administratie en Support:
Ma. t/m Vr. : 18:00 tot 20:00 uur
Vaste Tel & Mobiel
Verkoop:
Ma. t/m Vr. : 18:00 tot 20:00 uur
Vaste Tel & Mobiel
Zaterdag: Op afspraak
Zon- en Feestdagen Gesloten